DT.AUDIO迪特声专业音视频系统

INTER-IP英特爱普公共广播系统
96会议系芯列(八芯/网线两用型)触屏)
已选择:
型号
CONTROL12C-VA IBMS-6000H4 WGB-9003V2.0 DSC-3620D 无线数据扩展器DCS-EXP DCS-3620Z 真分集DT-330 IBMS多媒体可视化管理平台 IPTX-920R IPTX-920T IPTX-1000(1080P) IPTX-2000(4K30) D-7706WT D-7711T/R D-7710T/R 墙面接收器D-7709WR(HDMI) D-7705T/D-7705R IBMS-10 IBMS-6000H6 IBMS-6002TS IBMS-6000L4 IBMS-6000L6 IBMS-6004TS IBMS-6004HW IBMS-402L DULA-500 DULA-520Z DULA-510Z FBX-7241 FBX-7244 DCS-9325Z/DCS-9325D DCS-9323Z/DCS-9323D DCS-9322Z/DCS-9322D DCS-9321Z/DCS-9321D DCS-9320Z/DCS-9320D DCS-9320Z2/DCS-9320D2发言话筒DCS-9320Z2/DCS-9320D2 WAG-606T DCS-9623Z/DCS-9623D DCS-9633Z/DCS-9633D DCS-9620Z/DCS-9620D DCS-9620Z2/DCS-9620D2 DCS-9630Z/DCS-9630D DCS-9630Z2/DCS-9630D2 FULL-4080 FULL-3060 MX-781 DULA-7810D DULA-7810Z LIN4510JGB LIN4510JG DCP2040 M-3800L M-6008 M-6006 话筒咪杆M-3003 话筒咪杆M-2002 DULA-200 DULA-8000 LIN8510BF-AL USB-KG80S USB-106W USB-106U USB-90X3 USB-90X1 GB9808SI DULA-9100Z/DULA-9100D DULA-8170Z/DULA-8170D DULA-9700Z/DULA-9700D LX686 DXT-8164 DXT-8132 IBMS-AV404 WGB-9823S DSP03T 数字媒体矩阵DSP0808V DSP01T DSP0804V DSP1212V DSP1608V DSP1616V LA218SUB LA208USB LA210 LA3210 线阵全频音箱LA3212 DCS-9321Z2 DCS-8160D DCS-8160Z DCS-9700D DCS-3621D DCS-3621Z DCS-3622Z WGB-9765 WGB-6000 DULA-3620M TY-7100 DSP-APC 触摸型媒体矩阵DSP-1608 DSP-0808 FBX-7240 DSP-460 MC-2060S MC-6007 MC-6006 MC-6005 MC-6004 MC-6003 MC-2083S MC-2084S MC-6002 MC-6000 AS100S AS100 AS600 AS400 WGB-9260 WGB-9212 WGB-9160 WGB-9130 WGB-MINI9000 WGB-7000 WGB-9018 WGB-9005B AC-1016L AC-1089 WGB275 WGB122 WGB-9010 DT326 DIG-CCU303 DIG-CCU100 DIG-CCU400 AC-V80+ DM332 DM220 DM116 D220 D116 D112 T332 T220 T224 T-116 AES15BD AES1603P AES803PA AES803P AES1203P AES603P AES403P AES403PA DSP-0404D DSP-0808D4 DSP35T DSP1208D DSP-6464D DSP-3232D PoE16+ PoE8+ PoE8+bt PoE16+bt DTA-DO88 DTA-DI88 DTA-DU88 AES403DXP AES801DXP AES801XP AES601XP AES101D AES601DP 数字音箱AES602P AES601P AES801P AES101P DT-328 DT-329 S.GUIDE1000JE/A S.GUIDE70JE/A S.GUIDE845A/H S.GUIDE845A S.GUIDE163FA S.GUIDE83FA S.GUIDE163A S.GUIDE83A DT-K996Z DT-K995D DT-K996D DK-995Z DK-D993D DK-K993Z DK-K992D DK-K992Z DK-K991D DK-K991Z DT-K990D DT-K990Z 118SUBA PA-4300 PA-4180 PA-4070 PA-4130 PA2000 PA-1500 PA1200 PA-1000 PA-800 AT801 AT-601 DT-728 DT-718 DT-715 DT-712 DT710 DM15 DK12M DK-118sub DK-15+ 全频音箱DK-15 DK-12+ DK-12 全频音箱DK-10 AT-15 AT-12 音箱AT-8 DULA-6000 DULA-8810D DULA-8810Z D-7708ES CS494 CS493 CS492 CS491 CS560 CS545 全天候广播音柱CS530 AT10 D-7707TA D-7704T/D-7704R D-7702T/D-7702R D-7630 D-7629 D-7628 D-7627 D-7626 D-7625 D-7624 D-7623 D-7620 D-7619 D-7616 D-7615 D-7614 D-7613 D-7612 DMHD-7605 D-7611 DMHD-7604 DMHD-7603 DMHD-7602 DMHD-7601 DWM-1000 DWN-IRFSQ DWD-8NA DWN-LEDTGQ-4 DWN-DYKZQ-8 DWM-3000 DWM-5000 SPMS-7704 SPMS-7703 SPMS-7702 SPMS-7701 SPMS-7700 TS4500 DT-992 DT-K990A DT-U500C DT-U500B DT-U500A 数字调音台V116 S-DT650C S-DT650B MT4 MT-822USB MT-1222USB MT-1622USB V322 V224 V200-F V200 TS41600 TS41300 V112 TS41000 TS4800 TS4600 TS4400 TS2000 TS2160 TS2130 TS2100 TS280 TS260 TS240 双通道功放TS250 TS230 DCM-60 D-2.8L D-2.5L D-2.6L DSP数字功放D-2.7L D-4.4 D-4.3 D-4.2 D-2.8 D-2.7 双通道数字功放D-2.6 D-2.5 D-2.4 D-2.2 数字功放D-2.3 D-6.2 D-6.1 D-6.3 TS4300 WZH8821 WZH8821H WZH8815 WZH8815ZH WZH8821ZH WZH8802 WZH8801 WZH8815H DLA10SD DLAsub18SD MXC119F VXC122 VXC120 VXC119 D-7522 D-7521 D-7518 D-7516 D-7514 D-7513 D-7512 DMHD-7501 DMHD-7503 DMHD-7502 D-7511 DULA-8800G DCS-HR9310M DCS-HR9320M DCS-HR9620M MC-2081S MC-2080S VCS-W8640M-FMG03 VCS-W8620M -MG03 VCS-W8620M -W8610D VCS-W8680M/MG03 VCS-W8640M-W8610D VCS-W8680M -W8610D LX117 DCS--CCU600 DCS-9100Z/DCS-9100Z DCS-9700Z/DCS-9700D DCS-9200Z/DCS-9200D DCS8800Z/DCS8800D DCS-9000Z/DCS-9000Z DCS-8900Z/DCS-8900Z 分布式发言单元DCS-8500Z/DCS-8500D(会讨追踪) 网线会议系统主机DIG-CCU200 DIG-9700Z/DIG-9700D S-DT680B DSP-D460 WGB-9000 网线型发言单元DIG-9000ZDIG/9000D(会讨/追踪) DULA-8160Z/DULA-8160D DULA-8000WF 9100Z/DIG-9100D 网线型发言单元DIG-8900Z/DIG-8900D(会讨/追踪) 网线型发言单元DIG-8150Z/DIG-8150D(会讨/追踪) 网线型发言单元DIG-8500Z/DIG-8500D(会议/追踪) DTA-10 LX-508 WGB-2000R WGB-2220 WGB-2218 WGB-2212 WGB-2207 WGB-2206 WGB-2205 WGB-2204 WGB-2200P WGB-2200 WGB-2113 WGB-2110 WGB-2100 WGB-2017 WGB-2015 WGB-2000 DCS-HR9630M WGB-9018D WGB-9007/W WAG-2110 WAG-9078A S-DT680C DWM-PL5 DWM-LX DWM-PL2 DA980 DA2000 DA-666 DA-9900 DA-9500 WGB-9108 WGB-9101 WGB-9101A WGB9016H WGB-9014H LX6061 LX6062 WGB9020 POE1664LED WGB9019AB S-DT680A S-DT681C DWD-8IR DWD-8N DLA265SD DLA15D DLA28SD DCS-W8320Mi DT-U500R PA-4360 LX312W/B LX313W/B LX116 LX106 LX357 PA-4260 PA-2070 DSP-430 D-8.1 D-8.2 DSP-D430 DSP-D230 DSP-1608A DSP-1212A DSP-0808A DSP-1616 DSP-1616D DSP-1608D DSP-1212D DSP-0808D DSP-0804D LA206 LA206SUB 界面电容话筒MC-1024S MC-2012S MC-2010S DWA-70W DWD-8K DWA-35W DWD-8P MC-2063S DSP0404P DMIC01 LX508T LX507T LX358 HJ868HD HJ860HD HJ868 HJ8010 LX311W/B LX426 LX406 WAG-2105 GB9817T GB9809S GB9821M GB9812M GB9820S GB9815E GB9823S GB9811P DULA-8812X BG9810P GB9807S GB9808S DULA-8812R WGB-9405 WGB-9078S WGB1116HB DULA-8812SDC WGB-9014 BK200-2S/BK2OO-4S DT-327 LX-08OPLC LX-03PLC DCC-8D DIG-CCU200 M-18MS LIN-12MS LIN-M408 LIN-M404 LIN-M4 IN-0312MS LIN904B LIN903B/W LIN304B/W LX840TR LX630TR LX520TR LA208 MC-2085S DCS-W8680M DCS-W8640M
 
规格
 
市场价
 
品牌价
 
当前位置
首页       产品中心       新闻动态        关于我们       服务中心
在线客服
 
 
——————
热线电话
010-59767494
18600979032
website qrcode
会员登录
登录
其他账号登录:
我的资料
留言
回到顶部